top of page

הצהרת בריאות

מין
האם את/ה חש/ה כאבים בחזה בזמן מנוחה?
האם את/ה חש/ה כאבים בחזה במהלך פעילות שבשגרה ביום יום?
האם את/ה חש כאבים בחזה בזמן שאת/ה מבצע/ת פעילות גופנית?
האם במהלך השנה האחרונה איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת?
האם במהלך השנה האחרונה איבדת את ההכרה?
האם את/ה סובל/ת ממחלה קבועה (כרונית) כלשהי? ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?
האם את/ה סובל/ת מלחץ דם נמוך/גבוה?
האם הינך בהריון? אם כן, באיזה שבוע?
האם הינך סובל/ת או סבלת בעבר ממחלות פרקים ועצמות, דלקות פרקים, כאבי גב, צוואר או ברכיים? אם האם הינך בהריון? אם כן, באיזה שבוע?
האם עברת בדיקה לצפיפות עצם?
האם ידוע לך על מצב בריאותי שלא נשאלת עליו במפורש, ואשר חשוב כי המדריך/כה ידעו אודותיו, ?

אני החתום/מה מטה, מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את השאלוון הרפואי ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר/ה כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי כתום שנתיים מיום חתימתי על הצהרה זו, אשרש להמציא הצהרת בריאות חדשה. הנני מאשר/ת שתשובתיי לכל השאלות הן מלאות ואמיתיות ולא החסרתי כל מידע. אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי.

הטופס נשלח בהצלחה

bottom of page